Znaczenie Liczby 7

Znaczenie Liczby 7

Postautor: Elie » 26 lut 2012, 17:47

Liczba 7

Liczba 7 to FILOZOF, MISTYK, UCZONY, NAUCZYCIEL (NIOSĄCY ŚWIATŁO), PIEWCA KULTURY, FANTASTA, EPIKUREJCZYK, MENE­DŻER.

Jej słowami—kluczami są: wiedza, kontemplacja, dystans, intelekt, wiara, zwy­cięstwo nad samym sobą, sekret.

Jest to liczba świętych mistyków zatopionych w kontemplacji. Symbolizuje wiarę, mistycyzm, samotność, rozwój intelektualny, wyciszenie, odsunięcie się od świata w poszukiwaniu Prawdy, medytację, podróże do własnego wnętrza, oświecenie, twórczą samotność wobec ogromu Boga i Wszechświata, doświad­czenia materialne i duchowe.
Jest to liczba magiczna. Jej pozytywne wibracje dają siłę wiary, medytację, zintegrowanie wewnętrzne, pokój duszy, świadomość boskości każdej cząstki świata; negatywne: ucieczkę w iluzję, alkohol, narkotyki, bezwolność, brak kon­taktu z rzeczywistością, problemy egzystencjalne.
Władcą Siódemki jest Ketu, południowy węzeł księżycowy. Rządzi on ludźmi urodzonymi 7. 16 i 25 dnia każdego miesiąca oraz tymi, których Liczba Drugi Życia lub Imienna wynosi Siedem. Najbardziej jest widoczny u ludzi, których Liczbą Duchową jest Siódemka.
Według Hindusów (symbolicznie), Ketu to bezgłowy tułów o rybim ogonie. Uważa się, że jest szkodliwy, jednak mniej niż Rahu: północny węzeł księżyco­wy (na Zachodzie odwrotnie). Jest tak dlatego, że uważa się go za mokshakaruk (przyczynę wyzwolenia). Obdarza on zdolnością do nieprzywiązywania się do materialnych pragnień i tendencjami duchowymi. Daje mądrość, zdol­ność świadomego osądu i zdolności parapsychiczne. Pod jego wpływem ludzie stają się wrażliwi i ulegają emocjom, czują awersję do zdobyczy materialnych i tracą zainteresowanie psychodramą życia. Czują, że nie mają ambicji i moty­wacji. Interesują się wiedzą o Jaźni i starają się osiągnąć oświecenie poprzez „prawdziwa wiedzę".
Ketu ma apatyczną naturę oraz destrukcyjny i niszczycielski charakter. Swo­ich podopiecznych czyni pasywnymi, fest szczególnie silny w nocy i łatwo wpa­da w gniew. Kiedy Ketu nie znajduje się w pozycji korzystnej astrologicznie, upośledza swoich podopiecznych. Tracą oni umiejętność trzeźwego osądu i stają się szaleńcami w światowym rozumieniu. Mogą wydawać się owładnię­ci przez złe duchy i demony. Kiedy Ketu jest w sprzyjającej pozycji, uzyskują moc uzdrawiania ludzi opętanych przez złe moce. To sprawia, że interesują się sztukami uzdrawiania, takimi jak medycyna naturalna, parapsychologia, tantra, czary, nauki okultystyczne, ziołolecznictwo, przyprawy, pokarmy, wi­bracje dźwiękowe.
Osoby pod władzą Ketu są gadatliwe; uwielbiają dyskusje i debaty i mają wła­sny typ logiki. Żyją w świecie fantazji i śnią na jawie. Obdarzeni są intuicją i wy­obraźnią i uwielbiają przesadę. Czasami są dobrze ubrani, a czasami nie. Mają kosmopolityczne poglądy: przyjmują prawdy ze wszystkich religii i stwarzają swoją własną religię.
Ketu włada wiekiem dojrzałym. Merkury, Wenus, Rahu i Saturn są jego przy­jaciółmi, a Słońce, Księżyc i Mars wrogami. Jowisz jest neutralny.
Moc węzłów księżycowych (Rahu i Ketu) i Saturna wzrasta w czasie Kalijugi (obecny Wiek Żelaza).
Ludzie zdominowani przez liczbę Siedem żyją w oddaleniu od świata. Mogą być abstrakcyjnymi naukowcami, poetami, duchownymi lub mistykami. Są uzdol­nieni intelektualnie i mają dar widzenia świata z dystansu, dar uogólnień i wy­ciągania abstrakcyjnych wniosków. Mimo iż nic pociągają ich sprawy material­ne, mają zaufanie do materii, dogłębnie ją poznają i są dobrymi menedżerami.
Jeśli liczba Siedem jest liczbą dominującą w twoim portrecie numerologicznym i/lub jest Liczbą Duchową, Liczbą Imienną lub Liczbą Drogi Życia, to twoja uwaga kierowana będzie na życie wewnętrzne, na jego jakość. Równocze­śnie zmuszony będziesz dogłębnie poznać materię — poprzez wyobcowanie z nor­malnego życia: dzięki ciału (przez kłopoty z nim), dzięki wierze (zakon, świąty­nia) lub dzięki poznaniu (praca naukowo-badawczą). Dzięki medytacji i anali­zie odkryjesz sens i nowe prawdy.
Obdarzony jesteś wrażliwością i intuicją, która pomaga ci trafnie przewidy­wać wydarzenia. Interesujesz się wszystkim co niematerialne. Jesteś z natury filozofem i pustelnikiem, rozmodlonym mnichem i utalentowanym naukowcem. Z pasją zdobywasz wiedzę i dla niej jesteś w stanie poświęcić bardzo wiele. Jesteś niezależnym (choć chętnie dzielisz się z innymi owocami swojej pracy), mądrym i pełnym wewnętrznego spokoju człowiekiem.
Uwielbiasz czytać książki, które zastępują ci towarzystwo. Kochasz sztukę i jesteś jej prawdziwym znawcą. Interesujesz się kulturą i chętnie sam tworzysz, odnajdując ścieżkę swojej kreatywności. Twoje nastawienie do życia jest filozo­ficzne, dlatego potrafisz zrozumieć trudne sytuacje, które cię spotykają i wycią­gnąć z nich należyte wnioski. Pragnienie poznania jest dla ciebie tak silne, że często sam powodujesz różne, nie zawsze mile wydarzenia, które następnie poddajesz analizie.
Jesteś samotnikiem. Nic potrafisz otworzyć się przed drugą osobą, niechęt­nie okazujesz uczucia, uważając, że są w życiu ludzkim sprawy ważniejsze niż wyznawanie miłości. Potrafisz zaakceptować tylko takiego partnera, który do­stosuje się do twojego światopoglądu i chociaż częściowo dorówna ci intelektualnie.

Siódemka zapowiada niezwykłe powodzenie w realizacji zamierzeń.
Podejmował się będziesz rzeczy wielkich i osiągniesz je. Życie dostarczać ci będzie wciąż nowych wyzwań. Będziesz panem swego Losu. Twoje życie będzie bardzo udane.
Jesteś uzdolniony artystycznie i lubisz pracować w pojedynkę. Z natury je­steś introwertykiem. Niezbyt łatwo akceptujesz kogoś jako przyjaciela. Nasta­wiony jesteś duchowo i intelektualnie. Lubisz długie spacery i kontemplacyjne rozmyślania. Nie jesteś ani egoistą, ani chciwcem, może ci jedynie doskwierać melancholia. Próbujesz poznać istotę rzeczy. Jesteś myślicielem-filozofem. Po­winieneś się zająć czymś konkretnym, zamiast pogrążać się w marzeniach. Ktoś powinien się zająć jednak twoimi finansami, gdyż sam masz z tym problemy. Z powodzeniem możesz studiować parapsychologię, okultyzm, wiedzę vedyjską czy gnozę. Możesz być związany z misteriami i mediumizmem.
Jesteś wrażliwy na krytykę. Jeśli się nie skontrolujesz, możesz być nieprzy­jemny dla otoczenia. Jesteś dość zimny, powolny i analityczny; ostrożnie szu­kasz mocnej podstawy. Nie jesteś przygotowany, by cokolwiek wyznawać po­wierzchownie. Dzięki medytacji i analizom odkrywasz stare i nowe prawdy. Właściwą rolę w twoim życiu odgrywa pomoc i ukojenie, jesteś pełen smutku. gdy cierpi twoje ciało i dusza. W stosunku do innych jesteś pełen rezerwy. Ce­nisz ludzi delikatnych, o wielkim spokoju. Emanuje z ciebie powaga i godność, przy czym miejsce i pozycja, jakie zajmujesz, nie odgrywają żadnej roli. Czujesz naturalny respekt przed innymi. Twoje zainteresowania mają fundamenty filo­zoficzne i kulturalne.
Miewasz też trudne chwile, przeszkody i trudności. Czerpiesz z nich jednak później profity. Traktujesz życie jako wyzwanie, co ułatwia ci zrozumienie go i panowanie nad nim.

Uciechy życia są dla ciebie ważne. Uważasz, że bez nich życie byłoby nudne. jesteś jego znawcą i smakoszem (hulaką).
Żyjesz z dala od gonitw dnia codziennego. Z natury jesteś introwertykiem, powściągliwym, poważnym, pełnym godności i opanowania samotnikiem. Nie interesują cię wygody i pieniądze. Wolisz refleksje i rozmyślania nad problema­mi głębokich prawd i tajemnic. Mimo wnikliwego umysłu możesz mieć trudno­ści w przekazywaniu swoich myśli innym. Możesz być głęboko nieszczęśliwy i rozczarowany, pesymistyczny, wyniosły i pełen rezerwy. Wiele jest tajemnic w twoim życiu. Również twój wpływ na innych jest tajemny. Lubisz morze, pod­róże i wielkie projekty. Skłonny jesteś do kapryśnych dziwactw. Obdarzony je­steś wyobraźnią, intuicją i logiką. Zagłębianie się w siebie przynosi ci depresję i ponury nastrój. Z samotności czerpiesz jednak inspirację. Ignoranci zniechę­cają cię.

Staraj się pokonywać tendencję do wycofywania się. Bądź aktywną częścią świata. To warunek twojego szczęścia. Jesteś jednostką silną i wzbudzającą zaufa­nie. Wykorzystaj to.
Siódemka umożliwia ci zrozumienie więzi łączącej człowieka ze Wszech­światem. Dzięki krytycznemu osądowi nie poddajesz się „vox populi"; każda informacja przechodzi przez gęste sito. Ciekawość twoja nic zna granic. Masz wielki zmysł obserwacji. Nie ustajesz w poszukiwaniu prawdy, doskonałości, piękna i przyczyny. To czyni cię bibliofilem i estetą.
Masz niezależną indywidualność i nie zgadzasz się z opinią większości. Stąd skłonność do samotności. Będąc ostrożnym, powściągliwym, zahamowanym i zakompleksionym człowiekiem, odczuwasz wstręt do emocji. Samotność nie jest dla ciebie ciężarem. Szukasz jej i rozkoszujesz się nią (nawet cię wzboga­ca). Możesz być postrzegany jako osoba dziwna i hermetyczna.
Trudno cię zrozumieć, gdyż nic jesteś wylewny i komunikatywny. Możesz sprawiać wrażenie osoby wyniosłej, zimnej i pełnej rezerwy. Przypisać ci można zarozumiałość, pychę i przemądrzałość. Dla niektórych jesteś antypatyczny. Przy­czyna jest taka, że będąc świadomy tego, jak łatwo cię zranić, przybierasz pozę pełną rezerwy, by ukryć swe emocje i chronić prywatność.
Łatwo „wnikasz" w psychikę innych i poznajesz ich motywacje, ukrywając swe własne oblicze. Oryginalność, duma i niezależność sprawiają, że niechętnie przyjmujesz rady i pomoc innych.
Pozostajesz wierny swym ideałom i walczysz o nic do upadłego, nie przejmu­jąc się opinią innych. Rozumiesz, że oświecenie osiąga się poprzez naukę, stu­dia i zagłębianie się we własne wnętrze.
Obdarzony jesteś magnetyzmem, przenikliwością i intuicją. Nic nie uchodzi twojej uwadze. Nic ufasz niczemu, czego nic znasz. Aby uwierzyć, musisz naj­pierw poznać i zrozumieć. Odwołujesz się do własnej logiki i racjonalnego myślenia. Promieniujesz wewnętrzną dystynkcją i elegancją. Jesteś enigmatycznym mędrcem, trudnym do zdefiniowania. Żyjesz w swoim własnym świecie, odgro­dzony szklanym murem od rzeczywistości, która cię otacza. Sprawiasz wraże­nie osoby nieśmiałej i samotnej.
Mimo że nie pociągają cię dobra materialne i tytuły, możesz być popularny. Popularność ta będzie ci jednak ciążyć. Lubisz towarzystwo nielicznych, wy­próbowanych przyjaciół, podzielających te same zainteresowania. Wśród nich jesteś towarzyski i komunikatywny. Jesteś wybredny w doborze przyjaciół i z tru­dem się zaprzyjaźniasz. Jeśli jednak dasz komuś swoją przyjaźń, będziesz mu wierny i oddany. Nie chcesz być ani przełożonym, ani podwładnym. Potrafisz słuchać, choć nic lubisz pustej gadaniny.
Jesteś perfekcjonistą; nie akceptujesz zwykłej przeciętności i złego gustu. Pra­gniesz wszystkiego, co najlepsze. Wyznaczasz sobie różne normy i ideały nie do zrealizowania. To rodzi frustracje i kompleksy. Musisz nauczyć się wykorzysty­wać swe zdolności i nie hamować uczuć (otworzyć się na innych). Winnym przypadku dojdą do głosu negatywne wibracje Siódemki: pesymizm, mroczność, melancholia, sarkazm, mrukliwość, popadanie w kompleksy, nieufność, egoizm, złośliwość, krytykanctwo. Mogą one rodzić obsesje i nerwice. W chwi­lach depresji możesz sprawiać wrażenie osoby cierpiącej za całą ludzkość.
Najlepsze rezultaty osiągniesz pracując na własny rachunek. Wszędzie sobie dasz radę, gdzie liczy się dobra jakość i skuteczne działanie. Będziesz mógł wykorzystać swoją perfekcyjną naturę i rzetelność. Środowisko musi być jed­nak estetyczne i piękne. Dobre są dla ciebie zawody polegające na upiększaniu (projektowanie mody, dekoratorstwo wnętrz, sztuka użytkowa, fryzjerstwo, kosmetyka). Możesz być także naukowcem, badaczem, psychologiem, psychiatrą lub literatem. Dobrze się czujesz w zawodach umożliwiających kontakt z na­turą (geologia, rolnictwo, ogrodnictwo, budownictwo). Możesz być też kolek­cjonerem.
Mimo iż nic posiadasz zmysłu praktycznego i nie interesujesz się sprawami materialnymi, możesz osiągnąć wielki majątek, sławę i sukces. Przyjdą one do ciebie same. Świat materialny nic powinien stać się jednak dla ciebie celem. Negatywne wibracje mogą skłaniać cię do zdobywania wielu rzeczy, co zapro­wadzić cię może do materializmu, zamknięcia w sobie, nieuczciwości, lekcewa­żenia innych i cynizmu. Staraj się widzieć siebie w całości, a nie jako całość.
Mimo pewnej obojętności, masz potrzebę /.dobycia zaufania i szacunku cie­czenia. Twoja pomoc duchowa może ulżyć w cierpieniu tym, którzy mimo dy­stansu, jaki stwarzasz, zbliżą się do ciebie.
Obok książek i własnych myśli, towarzyszy ci w życiu sztuka (kompozycje, obrazy, starocie). Nic unikniesz jednak huśtawek Losu, tak że życic wyda ci się pasmem rozczarowań, które poddawał będziesz analizie.
Twój idealizm, marzycielskość i intelektualizm, mające cię doprowadzić do zrozumienia świata, nie przystają do twardych reguł tego świata.
Życic utrudnia ci dystans, jaki posiadasz do innych, cynizm i izolowanie się. Możesz stać się nieuczciwym materialistą, który w nic nie wierzy i z prawdzi­wym brakiem pokory kpi sobie z wszystkich religii. Taka postawa będzie klęską. Twoje słabe punkty w ciele to: kolana, nogi, stawy i system nerwowy. Grozi ci schizofrenia.
Sprawiasz wrażenie niewzruszonego i zbliżasz się do ludzi usiłując ich ocza­rować i rozbroić swą przyjemną powierzchownością. Oddany jesteś planowa­niu i zabawie (sprawiasz wrażenie lekkoducha, Narcyza). Planowanie przyszło­ści, według różnych opcji, jest twoją strategią obronną, by zwiększyć przyjem­ność życia, eliminując nudę i cierpienie. Masz w sobie wicie energii i potrafisz ciężko pracować, o ile sprawa cię interesuje. Pragniesz robić „coś ciekawego". Potrafisz pracować bez końca, lecz wolisz zajmować się jednocześnie kilkoma sprawami. Pragniesz włączyć się w ożywczy prąd wartościowych zajęć. Dopa­sowywanie różnych opcji przeszkadza ci w angażowaniu się w jedną rzecz. Sta­le myślisz o kilku rzeczach naraz. Rozpraszają cię różne formy terapii i kierunki działania. Twoim rdzeniem jest paranoja, choć nie przejawiasz lęku. Lubisz igrzyska słowne, burze mózgów, myśli i rozważania. Cieszą cię wszelkie zaba­wy. Przyjemności są formą ucieczki przed cierpieniem. Pragniesz adoracji ludzi ciekawych; nudzą cię powtórzenia. Wzbudzasz oczekiwania w tych, którzy mniej są przyzwyczajeni do kwiecistości, wdzięków i „współuczestniczenia w tym co najlepsze". Jesteś skoncentrowany na sobie. Patologiczny narcyzm każe ci mnie­mać, że jesteś kimś lepszym intelektualnie niż inni, zasługującym na większe uznanie i wsparcie. Twoje cierpienie polega na lęku przed zdemaskowaniem cię jako osoby mniej wartościowej, niż mniemałeś. Z osobami mającymi autorytet pragniesz być jak równy z równym.
Wicie w tobie obaw i lęków. Dążysz do miłych kontaktów, by rozbroić kon­trolę autorytetu. Lubisz życie w grupie i potrafisz poprawić jej nastrój. Lubisz być wolnym strzelcem, odpowiedzialnym przed samym sobą („Zostaw mnie w spokoju, nie mów mi, co mam robić."). Wolisz małe dawki dobrych przygód niż posiłek z jednej. Do twoich głównych zalet należą entuzjazm dla możliwości twórczych i au­tentyczna umiejętność wyciągania ręki do ludzi. Umiesz koordynować działa­nia grupy, prowadzić burzę mózgów, eksperymentować, dostosowywać własne zasady do nowych pojęć, dostrzegać punkty styczne w przeciwnościach, wi­dzieć we wszystkim lepsze strony. Jesteś teoretykiem nowych paradygmatów. Nie lubisz prac rutynowych, nie mających posmaku przygody.
WIDZENIE ŚWIATA, jesteś człowiekiem skoncentrowanym na faktach, za­jętym planowaniem usprawnień, które mogą uczynić twoje życie łatwiejszym. Cechuje cię niespożyta energia i rzutki umysł. Zdarza ci się jednak podejmować pochopne decyzje. Nieustannie szukasz cudownego środka na cierpienia ziem­skiej egzystencji. Potrafisz tworzyć „raj na ziemi", w którym ożywa każda fan­tazja, marzenie i możliwość. Pragniesz za wszelką cenę uniknąć bólu i niewygo­dy. Wypaczona motywacja każe ci szukać dobrostanu i szczęśliwego życia. Pod­stawową sprawą jest dla ciebie uczynienie życia łatwym i miłym, zaś głównym uzależnieniem psychicznym: zachłanność. Łapczywie sięgasz po wszystko co nowe i co może dać ci poczucie piękna i komfortu.

DZIAŁANIE W ŚWIECIE. Uciekasz od szarej rzeczywistości, gdyż widzisz w niej źródło cierpienia. Wolisz skoncentrować się na wytworach własnego umysłu, budując fantastyczne plany i możliwości. Chronisz się w ten sposób przed uwikłaniem w stres codziennego życia. Nie jesteś realistą, lecz optymistą z nawyku. Bez przerwy angażujesz swój ana­lityczny umysł do projektowania planu, który zapewni ci szczęście. Nowe projek­ty tworzysz nałogowo; wierzysz, że świetny plan wystarczy, by wszystko uległo poprawie. Masz opinię idealisty bujającego w obłokach. Ograniczasz przez to szan­sę wzbogacenia swojej osobowości i duchowego rozwoju. Sposób, w jaki pod­chodzisz do życia, zżera twoje poczucie własnej wartości, ulec przynosi ci odda­wanie się przyjemnościom.
ŻYCIE W RODZINIE I WŚRÓD PRZYJACIÓŁ. Trwale więzy przyjaźni i mi­łości cenisz sobie ponad wszystko. Jesteś hojny aż do przesady. Kiedy tylko możesz, reagujesz na cudze nieszczęście, niezależnie od tego, jak duża jest roz­bieżność między tym co mówi osoba pokrzywdzona, a rzeczywistą stratą. Wi­dzisz więcej niż mówisz. Uważany jesteś za człowieka łatwowiernego, o do­brym sercu. Wszystkich traktujesz z humorem. Dbasz o przyjaźń z ludźmi do­równującymi ci intelektem. Źle znosisz burzliwe rozmowy. Uwielbiasz komfort i elegancję. Jesteś „dzieckiem szczęścia", czymś najlepszym, co mogło się przy­trafić ludziom. Łatwy we współżyciu, mistrz tańca, humoru, ujmująca osobo­wość, zdolna porwać każdego. Brakuje ci tylko wiary we własne siły i dlatego niekłamana miłością darzysz ludzi, którzy traktują cię serdecznie i poważnie. Interesują cię nowe osiągnięcia. Nie jesteś jednak w stanie samodzielnie wykorzystać ich w życiu. Interesujesz się wieloma dziedzinami życia.
Gdy dojrzejesz, ujawnisz następujące dobre cechy: zdolność ukazywania no­wych perspektyw, błyskotliwy umysł, głębia charakteru, wytrwałość, wrodzony optymizm, moralność, wierność w przyjaźni, energia, dowcip, zdolność umilania życia innym, pogodne usposobienie, wszechstronne zainteresowania, filo­zoficzne i naukowe usposobienie, zdolności pedagogiczne, mistycyzm, zdolność wprowadzania w życic nowych pomysłów.

[size=85] Henryk Rekus "Numerologia-Portret numerologiczny"
[/size]
W życiu wszystko ma swoja cenę, musisz tylko rozważyć czy chcesz ją zapłacić.
"My tu gadu gadu, a dziad śliwki rwie.."

BARDZO PROSZĘ O WERYFIKACJĘ WRÓŻB
Awatar użytkownika
Elie
Administrator
 
Posty: 30532
Rejestracja: 07 mar 2009, 03:00
Podziękował : 1972 razy
Otrzymał podziękowań: 1681 razy
Płeć: Kobieta
Znak zodiaku: Rak
Droga życia: 1

Re: Znaczenie Liczby 7

Postautor: Tinna » 23 sty 2013, 15:23

Wibracja liczby 7
Doświadczenie. Nauka. Doskonalenie materii. Dystans. Rozsądek i otaczanie się tajemnicą. Czas na
odpoczynek i kontemplację. Mądrość życiowa i umiejętność analizy. Otaczanie rzeczywistą opieką, czyli
niesienie pomocy poprzez dostarczanie doświadczeń, podpowiadanie drogi.
Jej żywiołem jest Woda. Jest kluczem do materii wyrażającej się w siódemkowych przejawach: 7 dni
tygodnia — czas kreacji świata materialnego, zakończenia dzieła; 7 nut dźwięków; 7 czakramów, zbiorników
energetycznych ciał żywych, odpowiedzialnych za funkcjonowanie materialne organizmów. Symbol
ograniczenia człowieka przez czas.
Poczucie spełnienia materialnego, które daje możliwość pozbycia się pragnień, żądzy posiadania,
zaprzestania pogoni za pieniądzem. Teraz wszystko to przychodzi samo, bo nie zależy nam na tym. Poznawszy
na wskroś materię, możemy spokojnie zwrócić się ku pogłębianiu doświadczenia wewnętrznego. Nie spieszymy
się i czas się wydłuża.
w sensie pozytywnym: wiedza, uduchowienie, doświadczenie wewnętrzne, perfekcja, inteligencja,
umiejętność rozwiązywania konfliktów, panowanie nad sobą, sukces przychodzący w odpowiedzi na prawdziwe
wartości. Sprawność fizyczna, zręczność, dociekliwość, niezależność, odwaga, pacyfizm, współczucie, intuicja i
talent. Magnetyczne oddziaływanie na innych.
w sensie negatywnym: egocentryzm, autorytatywność, dominacja, skłonność do tyranii, ambicja,
zarozumiałość, potrzeba poklasku, skłonność do przeciążania się pracą, nadaktywność, bieda, samotność,
potrzeba ucieczki od rzeczywistości, często w alkohol lub narkotyki.
jej lekcja: poszukiwanie wartości duchowych.

żródło - Natasza Czermińska
Tinna
 


Wróć do Liczby imion, nazwiska, podpisu

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości

serwis laptopów serwis komputerowy informatyk Acer Apple Asus Dell Fujitsu HP, Compaq Lenovo MSI Packard Bell Prestigio Samsung Sony Toshiba LG eMachines naprawa tabletów Augustów Bielsk Podlaski Siemiatycze Hajnówka Suwałki Łapy Łomża Wasilków Wysokie Mazowieckie